svadobne oznamenia online

Dodacie podmienky

I. Všeobecné ustanovenie a definície základných pojmov

Nákup tovaru prostredníctvom webovej stránky www.svadba-oznamenia.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, tj.  Miriama s.r.o, IČO: 48284904 miesto podnikania Sancova 88, Bratislava 83104, IČO: 48284904, (ďalej len "prevádzkovateľ"), uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon  č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami -podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z., resp. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z.

Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu, pričom elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Tovarom sa rozumejú  všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetového obchodu.

Predávajúci je zároveň aj:

a) prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho („obchod“)

b) prevádzkovateľom informačného systému v zmysle zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí do objednávkového formulára.  Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho,  e-mailovú adresu, druhy nakupovaných tovarov. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej či emailovej objednávky kupujúceho.

 

K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza písomným alebo elektronickým potvrdením cenovej ponuky kupujúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

V prípade použitia online editor, dochádza k platbe na webovej stránke prevádzkovateľa elektronickým prevodom alebo dobierkou alebo osobne pri osobnom prevzatí tovaru. Po prevode je na email zakázníka odoslaná e-faktúra. Original faktúry je súčasťou zásielky s produktami.

V prípade použita služieb grafika, teda cez oslovenie emailom sú všetky prijaté elektronické objednávky považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Po prijatí emailu zostaví prevádzkovateľ kupujúcemu návrh podľa zadaných informácií. Kupujúci je povinný tento návrh do 72 hodín potvrdiť, inak bude elektronická objednávka prevádzkovateľom zrušená. Potvrdením návrhu sa kupujúci zaväzuje k prevziatiu a zakúpeniu objednaného a potvrdeného tovaru.

Grafické úpravy menšieho rozsahu na produktoch, ako napríklad zmena písma, farieb, umiestnenia objektov, sú v rámci prvotných úprav zaslaných prostredníctvom internetového formulára bezplatné. Takéto úpravy drobného charakteru by nemali presiahnuť 10 min práca grafika. Akákoľvek úprava nad rámec je účtovaná podľa aktuálneho cenníka ako grafická hodina. Takéto úpravy sú dopredu so zákazníkom dohodnuté a odsúhlasené. Každá ďalšia zmena nad rámec týchto zmien, prijatá v e-maili, je spoplatnená sumou 5 eur za jeden e-mail so zmenami. 

K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 50% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to nepotvrdením návrhu, ktorý bol e-mailom zaslaný prevádzkovateľom na adresu objednávateľa do 72 hodín od odoslania návrhu. Kupujúci môže stornovať objednávku takisto telefonicky alebo e-mailom.

Keďže je tento tovar vyrábaný na objednávku pre zákazníka, nie je podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

Dodacím miestom sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v e-maili, ktorý kupujúci zašle prevádzkovateľovi na jeho výzvu po potvrdení objednávky, alebo ktoré uviedol v procese realizácie nákupu v eshope.  Tovar bude dodaný prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo kuriérom, podľa konkrétnej požiadavky kupujúceho.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho dodaním kupujúcemu.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (cca. 3-4 pracovné dni, najviac však do 7 pracovných dní) po potvrdení objednávky.  Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci, v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje  kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru ako aj v prípade vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo prepravca nezodpovedá.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v škatuli, prípadne v bublinkovej fólii. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka predávajúceho. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že tovar je stále dostupný. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo dopravnému prepravcovi.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

IV. Kúpna cena, platby

Základným platidlom je €. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje dobierkou, vkladom na účet, internet bankingom alebo hotovosťou. V prípade úhrady formou vkladu na účet alebo cez internet banking, je kupujúci povinný uhradiť dohodnutú sumu v čo najkratšom čase po potvrdení objednávky.

Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo v čase, ktorý je definovaný v podmienkach akcie.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Platobné údaje sú spracované podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje budú spracované len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Poskytnuté údaje budú poskytnuté len tretím stranám ako dopravca, orgány činné v trestnom konaní a pod.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predávajúci nezodpovedá za chybne napísaný text alebo iné závady na oznámení, ktoré boli kupujúcim schválené a potvrdené pred tlačou. Finálny podnet na tlač dáva predávajúcemu kupujúci po odobrení vypracovaných návrhov, ktoré sú kupujúcemu zaslané elektronicky alebo poštou. V prípade reklamácie z tohto dôvodu, nebude takáto reklamácia akceptovaná, keďže kupujúci takéto vyhotovenie potvrdil.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na vlastné náklady.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

Akceptované sú len tie reklamácie, kde je preukázateľná závada na oznámení alebo je konečné oznámenie odlišné od tlačenej vzorky, ktorá bola kupujúcemu zaslaná na jeho podnet. 

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár  a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom alebo poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

Reklamácie prijaté na základe farebnej odlišnosti medzi vytlačenou vzorkou a zobrazeným oznámením v elektronickej podobe na zobrazovacích jednotkách kupujúceho nie je možné prijať, nakoľko predávajúci nemá zodpovednosť za nastavenia zobrazujúcich jednotiek kupujúceho. 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nosením výrobku za nevhodných podmienok, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

VI. Ochrana súkromia

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre svoje potreby súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi    kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Dodacích podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami", sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

VIII. Objednávka uskutočnená online cez editor svadobných oznámení

Objednávku svadobných oznámení je možné uskutočniť aj online cez systém editor svadobných oznámení, nachádzajúceho sa na webových stránkach predávajúceho, ďalej len editor. V prípade uskutočnenia objednávky cez editor je táto plne záväzná a platná v momente jej realizácie. Objednávka sa považuje za realizovanú v prípade uskutočnenia platby - cez online platobnú bránu TrustPay alebo v momente odoslania objednávky v prípade platby na dobierku alebo osobne.

V editore je možné upraviť svadobné oznámenie a pozvánku k svadobnému stolu. 
Tlačoviny a produkty nad rámec možností editoru, zadané v procese objednávania kupujúcim do objednávkového formulára, ako napr. etikety, menovky, svadobné menu a iné, budú kupujúcemu pred výrobou zhotovené graficky a elektronicky zaslané na uvedenú emailovú adresu na jeho kontrolu a potvrdenie. Po obdržaní súhlasu od kupujúceho s daným dizajnom, bude objednávka vyrobená a expedovaná podľa požiadaviek kupujúceho.

Všetky zmeny v texte a dizajne uskutočnené kupujúcim, ako aj údaje zadané v objednávacom procese (údaje o kupujúcom, údaje o objednávke) sú pre predávajúceho záväzné a podľa nich pristupuje k výrobe tlačovín a doručení objednávky. V prípade dodatočných zmien na objednávke, ktoré je potrebné zapracovať, je nutné tieto uviesť do poľa "Poznámky" v procese objednania alebo predávajúceho bezodkladne kontaktovať na kontakt uvedený na webových stránkach predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za zníženú kvalitu tlačených výrobkov spôsobenú buď nepozornosťou kupujúceho alebo neodborným zhotovením dizajnu oznámení alebo pozvánok kupujúcim, ako napr. umiestnenie textu v mieste pre orez, gramatické chyby, nezarovnaný text, necentrovaný text, nekorešpondujúca farebnosť, rôzne typy písma na oznámení a pozvánke a iné.

Predávajúci nie je povinný kupujúceho kontaktovať a potvrdiť si s ním objednávku, ktorá už bola kupujúcim realizovaná. Predávajúci taktiež nezodpovedá, za technické chyby vo funkciách a systéme editoru, o ktorých nemá vedomosť a môžu určitým spôsobom ovplyvniť proces objednávky, ako aj jej výsledok. Po realizácii objednávky kupujúcim, predávajúci kupujúcemu zašle konfirmačný email s potvrdením prijatia objednávky a s jej súhrnom.

Zmeny na objednávke je možné dohodnúť s predávajúcim pred výrobou danej objednávky. Maximálne však 24 pracovných hodín po realizácii objednávky. 

Miriama s.r.o.

Platné od 1.12.2015